బెంగుళూరులో భోగి

ప్రతిసారీ సంక్రాంతి పండక్కి తిరుపతి వెళ్ళడం రివాజు.భోగిమంటలు తిరుపతిలోనో,లేదా మా తాతయ్య వాళ్ళ పల్లెటూరులోనో వేస్తాం.ఈ సారి వీలు కుదరలేదు.దాంతో భోగిపండుగ బెంగుళూరులోనే జరుపుకుందాం అని నేను మా ఆవిడ నిర్ణయించుకున్నాం.

ప్రొద్దున్నే ఐదున్నరకి లేచి ముందే పోగుచేసుకున్న కార్టన్ బాక్సులు,కొబ్బరిపీచుతో చేసిన డోర్ మాట్లు చేతబట్టుకొని వీధిలోకి వచ్చాం.బెంగుళూరులో జరుపుకోవటం మొదటిసారి కావటంతో మాకు ఉత్సాహంగానే ఉంది.వీధిలో తెలుగువాళ్ళు చాలా మందే వున్నా ఎవరూ లేచి భోగిమంటలు వేసిన ఆనవాళ్ళు లేవు.మేము మంట వేస్తూంటే జాగింగ్ వేళ్ళేవాళ్ళు,మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళేవారు,పాలవాళ్ళు వింతగా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు.ఇంకొంతమంది మేమేంచేస్తున్నామా అని కిటికీల్లోంచి కుతూహలంగా చుశారు.మాకు తోడుగా మంటలు ఎవరైనా వెస్తారేమోనని చుశాం కానీ ఎవరూ వెయ్యలేదు.నగరవాసం దాన్ని నామోషి పనిగా మార్చివేసిందేమో తెలియదు.
మొత్తానికి ఈ భోగి ఒక కొత్త అనుభూతిని మిగిల్చింది.

అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.


9 comments

Post a Comment