భోగుళ్ళో గోగుళ్ళో
భోగుళ్ళో గోగుళ్ళో
భోగిమంటల వెలుగుల్లో
వొళ్ళువిరిచే ఇళ్ళల్లో
రంగవల్లుల వాకిళ్ళో
చిందులేసే గొబ్బిళ్ళో
పైరుపచ్చల పల్లెల్లో
పొంగి మురిసే పొంగళ్ళో
తుళ్ళే పడతుల బుగ్గల్లో
పండే సిగ్గుల రేగుళ్ళో
2 comments

Post a Comment