తొలి పలుకులు


డిసెంబరు 28,2007..

కొన్ని బ్లాగులు చదివాక నాకంటూ ఒక బ్లాగ్ వుంటే బావుండు అని చాలా సార్లు అనిపించింది. అది కార్యరూపం దాల్చటానికి ఇన్ని రోజులు పట్టి ఇప్పటికి కుదిరింది.

మొదట్లో ఈ బ్లాగ్ లో ఏం వ్రాయాలో ఆలోచించలేదు...కానీ బ్లాగ్ పేరు గురుంచి ఆలోచిస్తూండగా భావ నిక్షిప్త అనే పేరు తట్టింది..

భావ నిక్షిప్త -- భావాలను దాచుకొనేది !

నా కుర్రతనంలో నేను వ్రాసుకొన్న కవితల పుస్తకానికి ఈ పేరు పెట్టుకొన్నాను.ఇప్పుడు బ్లాగ్ కి కూడా అదే పేరు పెట్టాను.

నా భావాలను దాచుకొనేది,వెల్లడించేది కాబట్టి భావ నిక్షిప్త అని పేరు పెట్టాను.

1 comment

February 11, 2012 at 10:39 AM

చక్కని పేరు పెట్టారు.

Reply
Post a Comment