ఉపోద్ఘాతంమెరిసే మేఘాలు
కురిసే వర్షాలు
విరిసే పుష్పాలు 

మురిసే భువనాలు 
నాకు కదిలే కావ్యాలు !

ఇది నా కవితల పుస్తకానికి నేను వ్రాసుకున్న ఉపోద్ఘాతం ..1 comment

January 17, 2012 at 7:39 PM

chala bavundi

Reply
Post a Comment