కాంగిరెస్సు ఎమ్మెల్యే సిరంజీవి..నాదో ఇన్నపం
య్యా! నాయనా ! సిరంజీవి బాబు ! దండాలు సామీ  దండాలు. నా పేరు రంగన్న. 'ఎవుడ్రా ఈడు నా మానాన నేనుబోతా ఉంటే కాళ్ళకు సుట్టుకున్నాడు' అనుకోవద్దు. నేను నీకు తెలియదేమో . నాకు నువ్వంటే పేనం. ఒక్కనాకే గాదు, నాకు నా పెళ్ళాం బిడ్డలకూ నువ్వంటే మా సెడ్డ ఇట్టం.నా కొడుక్కైతే సెప్పనక్కరలేదు. బుడంకాయంత కాణ్ణుంచి ఆడు నీ సినేమాలు, డాన్సింగులు, పైటింగులు సూసి ఎర్రెక్కిపోయినోడు. ఏం సినిమాలు! ఏమా కత !

సాలెంజి సినిమాలో సంపాయించిన దుడ్డంతా రావుగోపాల్రావు మొకాన గొట్టి వీరోయిన్ని పెండ్లి సేసుకున్నప్పుడు టాపు లేచిపోయేలా సప్పట్లు గొట్టాం. రుద్రయీన సినిమాలో కన్నతండ్రిని, కమ్మని పాటని, కాబోయే పెండ్లాన్ని వొదిలేసి ఊరిబాగు కోసం పాటుపడితే సెబాసో అని పొంగిపోయినాం. ఠాగూరులో అవినీతి, అక్కరమం నేలమట్టం సెయ్యాలని పిల్లకాయల్ని ఎంటేసుకొని పెద్ద ఉద్దెమం  సేసినప్పుడు ఈరో అంటే ఈడు, సినిమా అంటే ఇది అని సంబరపడిపోయినాం .

గొప్ప గొప్ప ఏశాలేసి, డవిలాగులు సెప్పినోడు సొంతంగా పార్టీ పెడతాండాడంటే  నా కడుపులో పాలుపోసినంత ఆనందపడిపోయినా. పెజలే రమ్మంటున్నారని నువ్వంటే ఉబ్బితబ్బిబైపోయి ఉండబట్టలేక పక్కింటి కోటేశుని, ఎనకింటి యలమందని,ముందింటి మునికిష్టయ్యని, ఆఖరికి మా ఊరి సర్పంచి బుల్రెడ్డిగారి పుల్రెడ్డిని .. ..అందరినీ 

నిలబెట్టి వరసగా అడిగేసినా మీరు గానీ పిలిసినారా అని. అప్పుడాళ్ళు సూసిన సూపులకి అర్థం ఇప్పటిదాకా బోధపడకుండా ఉంది. తిరప్తిలో మీటింగు పెడితే ఆకుచెప్పులేసుకొని ఊళ్ళూ ఏళ్ళు దాటి, బస్సులూ బళ్ళూ ఎక్కి మీటింగుకోచ్చినా. అడ్డెడ్డెడ్డే ఏం జనం ..ఏం జనం! మా ఊరి తిరనాళ్ళక్కూడా అంత జనం సూడలేదు. ఒకరి మీదొకరు కుక్కేసుకొని, నెట్టేసుకొని ఎగపడిపోతా ఉంట్రి. నిలబడేదానికి కూడా సోటులేకపాయె.ఎట్టో ఒకట్ట ఒంటి కాలుపై నిలబడి నీ మాటలు ఇన్నా. గెంజి-బెంజి సూసినోడు గదా గొడుగులా మమ్మల్ని కాస్తాడనుకొన్నా. సామజిక నేయమంటా నువ్వేదో  పెద్ద మాటలు మాట్టాడితే నాకర్థం కాకపోయినా పెద్దోల్ల మాటలు  అట్టాగే ఉంటాయనుకొని సరిపెట్టుకొని ఈలలేసి సంతోషపడిపోయినా. నిలబడి నిలబడి కాళ్ళు పీకేసి పట్టుదప్పి  పోలీసోడి మీద పడితే ఆడు గుడ్లురుమి, గబుక్కున లాఠి లేపి గొడ్డుని బాదినట్టు బాదేసినాడు. ఆరోజు ఆడికి ఎదురు లేకుండా పోయింది. నాకు దిక్కు లేకుండా పోయింది. రెక్కలు తెగిన పచ్చిలాగ వారంరోజులు  గవుర్నమెంటాసుపత్రిలో పడిపోతే నా ఇంటి ఆడది రెక్కల కట్టం చేసి నా పిల్లల నోట్లో ఇంత అంబలి పోసింది. ఆ రోజులు తల్సుకుంటే నాకు వొళ్ళు మానైపోతుంది.

పార్టిపెట్టినాక నడుపోడు, సివరోడు కలిసి నీ గురుంచి బాగా సెప్పిరి. సొర్రాజ్జెమొచ్చి ఇన్నేళ్ళయ్యాక ఇంత గొప్ప నాయకుడొచ్చినాడని  సెవులు తుప్పొదిలేలా ఊదరగొట్టేసిరి. పంచెలూడదిస్తాం, పెజారాజ్యం తెస్తాం అని శివాలు పోతిరి. నేను కూడా పచ్చ జెండాలు పాతి, కూలోల్లకి మిఠాయిలు పంచినా. కూలినాలి సేసుకొనే నా కొడుకు, పార పలుగు పారేసి మీ ఎనకంబడి తిరిగి అతిగతీ లేకుండా పోయినాడు. ఇట్టాగాదని ఒక రేత్రి ఆడు పార్టీ జీపేక్కబోతా ఉంటే రెక్కలు బట్టుకొని దూరంగా లాక్కెళ్ళి ' ఏందిరా సిన్నోడా, పార్టీలో టికెట్లు అమ్ముకుంటున్నారంట. ఏరే పార్టిలో ఉన్న సెడ్డోళ్ళంతా మన పార్టీలోకొస్తే మన పార్టీ సెడ్డదవదా ? ' అని గింజుకున్నా. 'అయ్యన్నీ గిట్టనోళ్ళు సెప్పే కతలు.నీకర్థం కాదులే'  అని ఆడు పరుగుని దులిపినట్టు దులిపేసి ఎల్లిపోయినాడు. సడేలే లోకులు కాకులంజెప్పి నా మనసు నిమ్మతిగా ఉంచుకున్నా. ఎవురెన్నిమాటలు సెప్పినా, మార్పు తెస్తానన్న నీ మాటల్నే నమ్మినా.గాంది మాహత్‌ముడు తప్ప నీ ఎనకాల పుటోలోనున్న మిగతా వాల్లెవురో తెలీకపోయినా నీ మీద అభిమానంతో నీకే వోటు గుద్దినా.

కానీ సిరంజీవి, నువ్వు సేసిందేది ? మమ్మల్ని నిలువునా ముంచేస్తివే.  ఏ పార్టీకి ఎతికేరంగా పార్టీబెట్టినావో అదే పార్టీలో సేరిపోయి మమ్మల్ని రాతికూశాల మాదిరిగా మాటల్లేకుండా నిలబెట్టేస్తివే. తిండీతిప్పలు లేకుండా నీ ఎంబట తిరిగిన నా కొడుకు ఇప్పుడు  మిన్నువిరిగి మీదపడిపోయినట్లు దిక్కులు సూస్తా ఉండిపోయినాడు. మొన్న ఎలచ్చన్లలో కాంగిరెస్సోళ్ళు, నాకొడుకు నెత్తురొచ్చేటట్టు కొట్టుకున్నారు. డిల్లీలో సాగిలపడి పైకి లేచి సొక్కా దులుపుకొని, కులాశాగా నువ్వు సేతులు కలిపేసినావు గానీ ముకాన నవ్వు పులుముకొని మేమిక్కడ భుజాలు రాసుకొని తిరగేదెట్టా?  రెంటికీ సెడ్డ రేవడి అయిపోయినాయి మా బ్రతుకులు. ఎలచ్చన్లలో నువ్వు ఓడిపొయినప్పుడు, పార్టీకి సీట్లు రానప్పుడు ఇంత బాధవలేదు గానీ ఇప్పుడవుతాఉంది. ఇంత ఘోరంగా ఒక ఈరో పెట్టిన పార్టీ ఎగస్పార్టీలో కలిసిపోలేదని అంతా అంటా ఉంటే తలకొట్టేసినట్లుంది.(ఆడెవుడో అరవహీరో అంట,ఆడి పార్టీ మొత్తానికి ఆడొక్కడే గెలిసాడంట.ఆ పార్టీ ఇంకా ఉంది.మన పార్టీకి మాత్రం నూకలు సెల్లిపొయినాయి ). జెండా పీకేస్తున్నారని పేపరోళ్ళంటే మా గొంతు నొక్కేస్తున్నారని దబాయిస్తివి. ప్లీనరీ సమావేశాల్లో కూడా అదే సెప్పి ఆర్నెళ్ళు తిరక్కుండానే  మాట మార్చేస్తివి. దీనికంటే ' నాకు సేత కాలేదు,బుద్ధిగా సినిమాలు సేసుకుంటా' అనుంటే కొంచెం పరువుండేది. మాట నిలకడ, మనసు నిలకడ లేని మడిసి ఎంట  మేం నడవలేం సామీ. తెర మీద బ్రతుక్కి, తెర వెనుక జీవితానికి ఇంత అంతరముందని ఇప్పుడే తెలిసొచ్చినాది. లెంపలు ఏసుకుంటాన్నా.

అయినా నాక్కొన్ని అనుమానాలుండిపాయే..


  • నువ్వు దేనికోసం పార్టీబెట్టినావు? మంత్రి పదవికోసమా, పెజాసేవ కోసమా?
  • మంత్రి పదవే అయితే ఏ పార్టీవోడైనా నీకు పిలిచి సీటిచ్చేవోడు. పార్టీ పెట్టి నువ్వు సాధించిందేంది?
  •  కాంగిరెస్సు పార్టీలో అప్పుడు కనిపించంది నీకిప్పుడు ఏం కనిపించింది ?
  • సివరగా సామాజిక నాయమంటే ఏంది? (మా బాబువు కదూ..ఈ ఒక్క దానికి జవాబియ్యి సాలు. ఎవుడ్ని అడిగినా నవ్వుతా ఉండారు గాని ఒక్కడూ సమాధానం సెప్పడంలా)13 comments

చాలా బావుంది :)

Reply
February 13, 2011 at 2:24 PM

paapam..aayana maatram yem chestaaru cheppandi. prajalani nammukuni, prajalu rammannaarani vaste,shooting choosinatlu choodadaaniki vachaaru kaani,okkaraina support ichaaraa,asalu pattinchukunnnaara?chiranjeevi gaariki yemi teliyadu,prajalu cheppinatlu chestaam annaaru,prajala baagu kosame krishi chestaam annaaru,kaani yevarainaa correct guidance ichaaraa..randi randi ani pilichi,teeraa vachaaka vadilesi yemi chestaado annayya ani choosaare...anduke party ni nammadam kante cinemaani nammadame better ani cinemaa ni nammukuni paarty ni ammukunnaaru.nastapoyindi raabattukovaddaa mari?? adi koodaa tappenaa ??? :-)

Reply
February 13, 2011 at 2:46 PM

superb andi...

Reply
February 13, 2011 at 2:46 PM

superb

Reply

వీకెండ్‌పొలిటీషియన్‌గారు,జానా గారు ధన్యవాదాలు.

కార్పొరేట్‌గారు,సరిగ్గా మీరన్నట్టే చిరంజీవి కూడా అన్నాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఇంటర్వ్యూలో .ఇది నా ఫెయిల్యూర్‌కాదు,నా పక్కనున్న వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్ అని :-)

Reply
February 15, 2011 at 2:53 AM

excellent sir.

Reply
February 15, 2011 at 8:50 AM

So deni batti ardam aindi enti...elati vallu unnatha kalam manam rastam bagu padadhu...desham bagupadadhu.... chala madi dochuka tineee valle..ainaa manam vallake pattam kadatham.....

Reply

ఆశ గారు,Jaggu గారు ధన్యవాదాలు

Reply
February 16, 2011 at 10:05 AM

Adi dochuku tinadam kaadandi.Abhivridhi cheyadam.samaajam lo andaroo happy gaa undaali anukovadam.maamulugaa mana dhrustilo happy gaa undadaaniki koteeswarulam kaanavasaram ledu.kaani mana naayakula dhrustilo yenni kotlu sampaadiste anta happy gaa unnatlu.Okaru Samaajaanni baagu cheyaali anukunte adi tana inti nunde modalavvaali antaaru kada. Anduke First mana family baagupadaali,tarvaata relatives baagupadaali,aa taravaa friends baagupadaali,aapaina vooru, aa tarvaataa pakka vooru ..alaa desam baagupadaali,prapanchamantaa baagupadaali…. Deenikosam yenta shrama ayinaa sare bhariddaam, yenta kharchu ayinaa sare cheseddaam, anukuntaaru mana naayakulu.Dabbudemundi yenta pogottukunte antaku naalugintalu sampaadistaaru kada mana naayakulu. First tanato start chesi, tana family lo okkokkarini baaguchesi,ante okkokkarini koteeswarulni chesi,vaalla intlo pani vaalla nu koodaa baagu chesi,ante kotiswarulni chesi,relatives,friends ni baagu cheddaam anukunelopale, yedo oka korivito tala gokkuntaaru.anavasaram gaa padavulaku yesaru techukuntaaru. Inkeppudu vaallu samaajam varaku raagalru paapam. vaallaki poorthi swecha ni iste kada manam.appudu choodaali sama samaaja nirmaanam,samaaja abhivridhi… manam aaveshapadite yelaa…vaallu anukunnadi saadhinchukovadaanike kada manam unnadi…:)

Reply
February 24, 2011 at 7:12 PM

baga chepparu

Reply

కార్పొరేట్‌గారు, మీ వాదన బానే ఉందండోయ్ ;-)

గిరీష్ గారు, కృతజ్ఞతలు

Reply
September 12, 2013 at 7:22 PM

I cound not comment on every post of yours but it is the best blog i seen in telugu blongs


seriously i bow my head
for your greatness

Reply

శివరాజేష్ గారు,

టపా నచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు.ఇంతమాత్రానికే bow my head లాంటి పదాలు ఎందుకు లేండి.

Reply
Post a Comment