ఉగ్ర హనుమాన్ (చిత్రం)
2 comments

July 3, 2011 at 2:27 AM

అద్భుతంగా ఉందండి మీరు గీసిన చిత్రం. అభినందనలు. రంగులు కూడా అద్దుతున్నరా? దయచేసి ఆ ప్రయత్నం కూడా చేసి మీకున్న నైపుణ్యానికి సంపూర్ణన్యాయం చేకూర్చండి.

Reply

సందీప్ గారు కృతజ్ఞతలు.ఇక మీదట రంగులద్దే ప్రయత్నం చేస్తాను

Reply
Post a Comment