నరకాసుర వధ (చిత్రం)
అందరికీ దీపావళీ శుభాకాంక్షలు


2 comments

November 7, 2010 at 5:25 AM

అద్భుతంగా గీశారు శ్రీకాంత్! గరుడస్వామి, విష్ణుమూర్తి ఎంతో అద్భుతంగా కుదిరారు. ఇలాగ నేనేప్పుడూ చూడలేదు. ఇంకా మీరు మరిన్ని చిత్రాలు గీయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.

Reply

సందీప్ గారు కృతజ్ఞతలు.

Reply
Post a Comment