తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ డెలావేర్ వేలి - ఉగాది మ్యాగ్ జైన్లో నా కవితలు

పాత కవితలే అయినా మళ్ళీ ప్రచురించిన రవి పొట్లూరి గారికి నా కృతజ్ఞతలు.'తపస్వీ కళ్ళుతెరు' కవితలో చివరి రెండు వాక్యాలు 'ఆమె' కవితకు సంబంధించినవి.

Kavitalu